MENI
Korpa

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 0631021100 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj 0631021100, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu [email protected] i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (pravilnik možete preuzeti OVDE). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (obrazac možete preuzeti OVDE) treba da pošaljete na adresu "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA (sa naznakom za web shop), Maršala Tita 10, 23272 Novi Bečej.


Za detalje pogledajte PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJE KUPACA ili nas kontaktirajte putem telefona 0631021100 , ispunjen Reklamacioni list možete poslati e-mail na [email protected] ili poštom na: "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA, Maršala Tita 10, 23272 Novi Bečej.

 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

 

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta  www.webapoteka.rs  i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

 

Član 2

Kupac je svako, koji  putem interneta na sajtu www.webapoteka.rs kupuje proizvode.

 

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod.

 

Član 4

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
- da u zahtevu za reklamaciju navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- da neupotrebljeni proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen

 

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:
- propustio rok za podnošenje prigovora
- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva
- promenio odluku o izboru artikla nakon što mu je porudžbina poslata

 

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik.

 

Rok za prigovor:

  • 8 dana - rok u kome Trgovac mora da odgovori na reklamaciju od dana prijema iste
  • 15 dana - rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)

Rok za rešavanje reklamacije:

  • Prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca.
  • Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.
  • Prodavac je dužan u slučaju da odbije reklamaciju da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
  • Prodavac je dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Lista tela za vansudsko rešavanje sporova https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

 

  • Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

 

Kao Trgovac dužni smo da kupcu izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
- vraćanje iznosa plaćene cene.

 

 

Član 8

Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa strane Trgovca, on snosi troškove transporta.
- Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik. Trgovac snosi troškove transporta.
- Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove transporta snosi kupac.

 

Član 9

Povraćaj novca:

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Potrošač je dužan da pošalje broj tekućeg računa u elektronskoj formi na [email protected] da ne bi došlo do greške prilikom povrata sredstva, ukoliko je robu platio pouzećem.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

 

 

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

01.04.2022.